Bofællesskabet Glasværket

Bofællesskabet Glasværket

Vedtægter


§ 1.

Bofællesskabet “Glasværket” er afd. 10 under Fyns almennyttige Boligselskab, FAB.

FAB’s repræsentantskab er denne afdelings højeste myndighed. Årsmødet er bofællesskabets højeste myndighed.

§ 2.

Forhold der ikke er dækket af bofællesskabets vedtægter behandles efter FAB’s gældende regler.

§ 3.

Bofællesskabets formål:

Drift af et bofællesskab, hvor sigtet er socialt og kulturelt samvær gennem fællesspisning, fælles arrangementer og andre fælles aktiviteter.

§ 4.

Bofællesskabet:

Er for mennesker, der er interesserede i socialt og kulturelt samvær, og som ønsker at tage aktivt del i et sådant fællesskab. Bofællesskabet har ingen bestyrelse, men fungerer ved udvalg. Alle medlemmer er lige ansvarlige for bofællesskabets daglige drift.

Alle ansøgere skal ved optagelse på venteliste være 40+, uden hjemmeboende børn.

Bofæller der flytter ind efter 1/3 2017,skal holde deres boliger røgfri.

§ 5.

Medlemmer:

Beboere i afd. 10 (i Fyns almennyttige Boligselskab, FAB) der betaler kontingent til bofællesskabet. Medlemskabet er personligt.

§ 6.

Kontingent:

Medlemmer betaler kontingent, som fastsættes på årsmødet. Kontingent opkræves 1 gang årligt og fastsættes for et år ad gangen. Kontingentåret går fra 1. januar til 31. december. Nye medlemmer betaler en forholdsmæssig del af årskontingentet regnet fra indflytningen.

§ 7.

Hæftelse:

Bofællesskabet hæfter kun for sine forpligtelser med bofællesskabets til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke bofællesskabets medlemmer nogen personlig hæftelse.

§ 8.

Årsmødet:

Årsmødet er bofællesskabets højeste myndighed, med hensyntagen til § 1. Stemmeberettigede på årsmødet er medlemmer af bofællesskabet der har betalt kontingent for indeværende år.

Årsmødet indkaldes med mindst 3 ugers varsel og skal afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned.

Afstemninger foretages ved håndsoprækning, eller dersom én person beder herom ved skriftlig afstemning. Dog afgøres alle personsager ved skriftlig afstemning. Årsmødet er beslutningsdygtigt uanset det fremmødte antal medlemmer. Dagsordenen, der afleveres ved de respektive boliger, skal indeholde mindst følgende punkter:

1-      

2-      

3-      

4-      

5-      

Valg af dirigent

Valg af referent

Valg af stemmetællere

Beretning fra udvalgene

Revideret regnskab fremlægges til godkendelse

6-       Fastlæggelse af udvalgenes opgaver beføjelser 

7-      Indkomne forslag

8-        

Budgetramme for udvalgene vedtages, incl.     kontingent           

Nedsættelse af udvalg, for en 1-årig periode

                          9-       

10-      

Valg af kasserer og kasserer suppleant

11-      

Valg af revisor og revisorsuppleant

12-      

Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på årsmødet, skal fremsendes til årsmøde udvalget senest 14 dage før årsmødet. Alle spørgsmål på årsmødet afgøres ved almindelig stemmeflertal. Vedtægtsændringer skal dog vedtages med 2/3 stemmeflertal eller med almindeligt flertal ved to på hinanden følgende årsmøder.

§ 9.

Ekstraordinært årsmøde:

Ekstraordinært årsmøde afholdes når mindst 2/3 af medlemmerne i bofællesskabet ønsker det. Begæringen skal være skriftlig og fremsendes til årsmøde udvalget og indeholde forslag, som ønskes behandlet. Ekstraordinært årsmøde varsles på samme måde som det ordinære årsmøde og afholdes senest 4 uger efter, at årsmøde-udvalget har modtaget henvendelse derom.

§ 10.

Fællesmøder:

Fællesmøder afholdes én gang om måneden – eksklusiv februar, juli og august. Fællesmødet kan nedsætte ad-hoc-udvalg. Fællesmødet tager beslutning om fælles økonomiske anliggender udover de på årsmødet vedtagne budgetrammer for udvalgene.

Fællesmødet er beslutningsdygtigt uanset det fremmødte antal medlemmer.

Fællesmødet beslutter hvor ofte, der skal være fællesspisning. Fællesmødet kan beslutte, om der skal finde andre aktiviteter sted. Fællesmødet afgør optagelse på indflytter listen. Bofællerne er på skift ansvarlige for fællesmøderne og sørger for de praktiske ting vedr. mødet, dvs. dagsorden, referat, ordstyrer funktion

§ 11.

Regnskab:

Regnskabsåret er lig kalenderåret. Regnskabet skal være afsluttet og forelagt revisor inden udgangen af januar måned. Regnskab forelægges derefter årsmødet til godkendelse.

§ 12.

Renholdelse:

Det påhviler bofællesskabet at holde rent og ordentligt i fællesrummet i Pavillonen.

§ 13.

Venteliste:

Bofællesskabet fører en venteliste. På venteliste kan optages interesserede  fra 40 år og opefter uden hjemmeboende børn mod et  gebyr, som fastsættes på årsmødet. Fra ventelisten kan man optages efter de af fællesmødet vedtagne procedurer.

Ved afstemning om optagelse kan der brevstemmes og optagelse sker ved simpelt flertal. I tilfælde af, at to personer optages samme dag på ventelisten trækkes lod om hvem, der skal stå øverst på listen.

Fællesmødet afgør optagelse ved en skriftlig afstemning.

§ 14.

Tilbud af ledige lejligheder:

Ledige lejligheder tilbydes først internt i bofællesskabet efter anciennitet. Ved anciennitetslighed trækkes lod.

Dernæst tilbydes lejligheden til den/de på indflytter listen, under hensyn til ønsket om lejlighedstyper.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 8. januar 1998

Ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 20. april 1998

Ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 5. april 2001

Ændret ved generalforsamling den 26. februar 2002

Ændret ved årsmøde den 6. februar 2003

Ændret ved årsmødet den 10. februar 2004

Ændret ved årsmødet den 9. februar 2005

Ændret ved årsmødet den 15. februar 2007

Ændret ved årsmødet den 12. februar 2008

Ændret ved årsmødet den 2. februar 2009

Ændret ved årsmødet den 4. februar 2012

Ændret ved årsmødet den 15. februar 2014

Ændret ved årsmødet den 11.  februar  2017

Ændret ved årsmødet den 02 februar 2019

Ændret ved ekstraordinær årsmøde den 08 september 2020